Søknad om permisjon

Opplæringsloven § 2-11 sier:

"Når det er forsvarlig, kan kommunen etter søknad gi den enkelte elev permisjon inntil to uker. Elever som tilhører et trossamfunn utenfor Den norske kirken har etter søknad rett til å være borte fra skolen de dagen trossamfunnet har helgedag. Det er et vilkår for retten at foreldrene sørger for nødvendig undervisning i permisjonstiden, slik at elevene kan følge undervisningen etter at permisjonstiden er over."

Flere og flere søker permisjon for å dra på ferie i skoletiden. Rektor anser dette som et problem for elevenes læring. Et stort fravær går ut over elevens læringsutbytte. Hyppig bruk av permisjoner for å dra på ferie gir signaler om at skolen ikke er så viktig. Skolen er viktig, og jeg ber dere foreldre om å begrense ferieaktiviteten i skoleåret.

Når jeg behandler permisjonssøknader fra dere vurderer jeg slik:

- forsvarlighet i forhold til L-06

- tidligere fravær

- velferdsmotiver

- helsemotiver

Rektor ber dere benytte søknadsskjema i Visma Flyt (innlogging her: skole.visma.com/narvik )og begrunne permisjonssøknadene. Søknaden skal være sendt skolen senest tre uker før skolefri. Gjelder uansett antall dager.

Permisjonssøknad over 14 dager vil bli avslått.

Rektor pålegger ikke lærere å tilrettelegge for undervisning i forbindelse med permisjoner, men alle ukeplaner sendt på e-post.


Søknad om permisjon leveres i Visma Flyt Skole: skole.visma.com/skole