Handlingsplan mot mobbing og krenkelser

Handlingsplan mot mobbing

og antisosial atferd for Skistua skole.

Elevene på Skistua skole skal ha et godt og inkluderende læringsmiljø, med nulltoleranse mot mobbing og krenkelser.

Ingen elever skal utsettes for mobbing eller for krenkende ord og handlinger verken fra medelever eller andre barn på skolen.

Personalet på Skistua skole har kompetanse til og skal:

  • jobbe trivselsskapende for å forebygge mobbing og krenkelser.

  • kjenne igjen mobbing

  • avdekke mobbing

  • varsle ledelsen

  • arbeide aktivt for å stoppe mobbing og krenkelser.

Elevene på Skistua skole:

  • Vi skal ikke mobbe andre.

  • Vi skal forsøke å hjelpe elever som blir mobbet.

  • Vi skal være sammen med elever som lett blir alene.

  • Hvis vi vet at noen blir mobbet skal vi fortelle det til noen voksne på skolen eller hjemme.

Foreldre/foresatte til elever på Skistua skole skal jobbe forebyggende med trivselsskapende aktiviteter.

Elevenes psykososiale miljø.

Opplæringlovens §9A er svært tydelig på hva som er skolens plikter for å etablere et godt læringsmiljø og forhindre mobbing.

Skistua skole er sertifisert som en Olweusskole.

Det er et kvalitetssikringssystem og en internkontroll for å forebygge mobbing og antisosial atferd.

Gjennomgang av Olweusstandard og prosedyrer i arbeid med mobbesaker.

Når det blir meldt fra om mobbing fra elever, foreldre eller lærere, skal rektor ha beskjed om dette.

Det er nok at det er mistanke om mobbing.

Rektor plikter da å sette i gang undersøkelser og tiltak. Dette følges gjerne opp med et enkeltvedtak etter forvaltninglovens bestemmelser slik at det sikrer den det gjelder en rettighet.

Varsling om mobbing blir tatt opp med et team bestående av rektor, kontaktlærer, koordinator for Olweus-programmet, PPT-Ofoten og helsesøster.

Deretter blir saken tatt opp med foreldre/foresatte hvor vi i fellesskap kommer frem til en tiltaksplan.

Tiltaksplanen gjøres i form av enkeltvedtak med klagerett.

Tiltaksplanen følges opp av partene og evalueres innen rimelig tid.


Inspeksjon

Gode inspeksjonsrutiner: info/oppfølging.

Hele året: Kartlegging av elever som trenger ekstra oppfølging i friminuttene.

Inspeksjonsplanen gjennomgås ved begynnelsen av hvert skoleår.

Episoder fra friminuttene leveres skriftlig/muntlig til kontaktlærer.

SFO – muntlig til kontaktlærer.

Skolereglene mot mobbing

De fire skolereglene mot mobbing brukes aktivt og håndheves konsekvent.

«Regler mot mobbing» skal henge i alle klasserom.

Inn/utmarsj- gangene

Voksne skal være tilstede til alle elevene er gått ut.

Voksne skal møte presis til timene.

Foreldremøter

Informere om skolens hjemmeside.

Informere på høstens foreldremøte om hvordan skolen jobber forebyggende mot mobbing og antisosial atferd.

Informere om resultater fra vårens Olweus-undersøkelser.

Klassemiljøarbeid: oppfordre foreldre/foresatte til å gjennomføre aktiviteter på fritida.

Pedagogiske samtalegrupper

Felles Olweusmøter/personalmøter 5 ganger hvert skoleår vedr. tema mobbing.

Trinnmøter/samtalemøter vedr. tema mobbing, klassemøter i forhold til årsplanen.

Sosial kompetanse/Olweus-plan (temaplan)

«Skolereglene mot mobbing» skal repeteres ofte på trinnmøter.

Informasjon og tips: Olweuspermen fra RKBU Vest (personalveiledningspermen) anbefales i arbeidet mot mobbing og i mobbesaker,

Manifest mot mobbing og udir.no

Elevråd

Mobbing er fast sak på første elevrådsmøte hver høst,

og tas opp som tema på minst to møter pr. år.


Forbyggende tiltak mot mobbing

Miljøuke

Klassemøter hver 14.dag om mobbing og beslektede tema

Kreativt kvarter

Forebyggende tiltak i klassene, gjøre ting sammen, trivselstiltak

Fadderordning

Leirskole

Trivselslederprogrammet (TL) – lekeaktiviteter for alle trinn


Utviklingssamtaler

Mobbing skal være et punkt på samtalearket til alle utviklingssamtaler og

elevsamtaler.

Spørreundersøkelser

Trivselsundersøkelse

Olweusundersøkelser

Elevundersøkelsen

Sosiometriske undersøkelser (sosiogram, trivselsundersøkelser).


Kurs for nytilsatte hver høst.