Ansatte

SFO-leder

Ananya Mishra

Tlf: 769 12904 

Epost: ananya.mishra@narvik.kommune.no  

Barne -og ungdomsarbeider

Ann-Sigrunn Svanberg

Epost: ann-sigrun.svanberg@narvikskolen.no

Barne -og ungdomsarbeider

Simen Fjellbakk

Epost: Simen.fjellbakk@narvikskolen.no
Barne -og ungdomsarbeider

Ragnhild Johansen

Epost: ragnhild.johansen@narvikskolen.no 

Barne -og ungdomsarbeider

Randi Edvardsen

Epost: randi.edvardsen@narvikskolen.no 

Assistent


Trine Iversen

Epost: trine.iversen@narvikskolen.no 

Barnehagelærer

Anita Rokstad Kranz

Epost: Anita.krantz.rokstad@narvikskolen.no

Assistent 

Karina Lunde 

Epost: karina.lunde@narvikskolen.no 

Barne -og ungdomsarbeider

Catharina Fors 

Epost: Catharina.fors@narvikskolen.no

Barne -og ungdomsarbeider

Martin Hage