Om SFO

Definisjon og formål

Skolefritidsordningen er et omsorgs og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn i 1. til og med 4. årstrinn, og for barn med særskilte behov på 1. – 7. trinn

Skolefritidsordningen skal være en integrert del av den enkelte skoles virksomhet. Skolens plandokumenter skal følgelig omfatte også denne delen av driften. (vedtekter for kommunal skolefritidsordninger pr 01.01.2024, finnes på kommunes hjemmesider) 

https://www.narvik.kommune.no/tjenester/barnehage-skole-og-sfo/skolefritidsordning-sfo/

Skolefritidsordningen skal styrke og fremme barnas egenkultur gjennom lek innenfor et større aldersspenn, samt stimulere til kreativ utfoldelse. Skolefritidsordningen skal hjelpe barna til å utvikle sine evner til samarbeid toleranse, og til å ta ansvar for hverandre og for felles oppgaver.


Sosial kompetanse og språklige ferdigheter

SFO er en betydningsfull arena for utvikling av sosial kompetanse og allsidige ferdigheter i samhandling med andre i ulike situasjoner. Sosial kompetanse og språklige ferdigheter fremmes kontinuerlig gjennom varierte aktiviteter og mestringsopplevelser. SFO er en  sentral arena for progresjon av språklige ferdigheter. Daglige aktiviteter og lek gir elevene konkrete opplevelser som grunnlag for kommunikasjon, utvikling av begreper og ferdigheter i å kunne uttrykke følelser og meninger.

SFO er en viktig alternativ læringsarena for videreutvikling av de grunnleggende ferdigheter. Utprøving og utforsking samt samtaler om fellesopplevelser gir innsikt, økt ordforråd og kunnskap om logiske sammenhenger.


Lek

Leken er nødvendig og viktig for barnas utvikling. De tar ut sine følelser og er en viktig læringsarena for barna.

Lek er et viktige bidrag til økt kroppsbeherskelse og motorisk utvikling. Gjennom lek kan barn tilegne seg kunnskap, verdier og holdninger. Leken skal være en kombinasjon av frie og styrte aktiviteter.

Skolefritidsordningen betyr fritid, lek og variasjon. Fritiden til barna kan inneholde ulike aktiviteter i form av organiserte aktiviteter. Vi velger derfor å dele aktivitetene opp i disse to kategoriene.


Bemanning

SFO er bemannet med en voksen person pr. 15 barn. Barn med spesielle behov har en ekstra ressurs  ut fra sakkyndig vurdering.