Vedtekter

FORSKRIFT OM SKOLEFRITIDSORDNING (SFO) FOR NARVIK KOMMUNE

Lovhjemmel:

Lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 13-7.

Følgende av opplæringslovens regler gjelder for SFO:

Kapittel 9A om elevens skolemiljø, § 10-9 om politiattest, § 9-7 om forbud mot

ansiktsdekkende plagg og § 13-5 om plikt til å samarbeide med barnehagen om overgangen

til skolen. Enkelte av reglene om skyss gjelder også for elever i SFO.

§1. EIER

SFO eies og drives av Narvik kommune etter de krav som gjelder i opplæringsloven, samt de

retningslinjer som kommunestyret fastsetter gjennom forskriften.

§ 2. Definisjon og formål

SFO er et frivillig omsorgs- og fritidstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for elever 1.- 4.

årstrinn, og for elever med særskilte behov på 1. – 7. årstrinn. Det kan også gis tilbud tilsvarende SFO

for elever på 8. – 10.årstrinn, som har rett til avlastning etter helse og omsorgstjenesteloven.

SFO lokaliseres til den enkelte skole og skal være en integrert del av den enkelte skoles virksomhet

og planer.

SFO skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter i tråd med gjeldende regelverk og ny

rammeplan for SFO og med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna. SFO skal gi

barn omsorg og tilsyn og elever med behov for særskilt tilrettelegging gode utviklingsmuligheter.

§ 3. Styring og ledelse

● Rektor har det overordnede administrative, økonomiske og faglige ansvaret for SFO.

● Det kan tilsettes daglig leder i SFO. Rektor delegerer oppgaver til daglig leder som har ansvar

for den daglige driften av SFO. Daglig leder skal ha relevant pedagogisk utdanning, primært

høgskole på bachelornivå.

● Samarbeidsutvalget ved skolen er SFOs rådgivende organ. Daglig leder for SFO har møteog

uttalerett i samarbeidsutvalget i saker som gjelder SFO.

● FAU fungerer også som foreldreråd for SFO.

§ 4. Bemanning

● SFO skal til enhver tid ha en forsvarlig bemanning, og skal bemannes normalt med en voksen

pr. 12-15 barn.

● Det skal avsettes tid til samarbeid og koordinering.

● SFO skal bemannes slik at barn med særskilte behov kan ha nytte av oppholdet - være

inkludert, delta likeverdig i lek, kultur og fritidsaktiviteter.

§ 5. Opptak

● Hovedopptak skjer med søknadsfrist 1. mars .

● Søknaden sendes digitalt via Visma Flyt skole. Opplysning om opptak vil skje på kommunens

og skolens hjemmeside.

● Hovedopptak og klagebehandling skal være fullført innen 1 juni.

● Oppstart av nytt SFO-år er første virkedag i august måned og gjelder til og med 31. juli 4.

årstrinn.

● Opptak i SFO gir rett til hel eller halv plass. Hel plass er opphold på 12 timer eller mer.

● Barnet skal til vanlig gå i SFO ved den skolen barnet får opplæring.

● Opptak i skoleåret kan skje.

● Med 1 måneds varsel, har et barn rett til å få redusert sin plass til halv plass.

● Søknad om endring fra halv til hel plass i løpet av skoleåret avgjøres av rektor.

● Både økning og reduksjon i oppholdstid gjøres i Visma Flyt.

§ 6. Opptaksmyndighet

● Opptak av barn på SFO er delegert til den enkelte skole ved rektor.

● Vedtak om SFO-plass er å regne som enkeltvedtak, og Forvaltningslovens regler for

klagebehandling vil gjelde.

● Klage sendes rektor. Kommunens klagenemnd er endelig klageinstans.

§ 7. Prioriteringer ved opptak.

● Barn med særlige behov skal gis plass foran andre søkere. Det forutsettes at det ligger faglig

råd og vurderinger fra ulike instanser som kjenner barnet og som kan ha nyttig informasjon

om barnets fungering og behov. Dokumentasjon må følge søknaden.

● Barn i lavere årstrinn går foran barn i høyere årstrinn. (1.årstrinn foran 2.årstrinn osv.)

● Innen hvert årstrinn prioriteres barn med minoritetsspråklig bakgrunn, og barn av enslig

forelder som er i arbeid eller under utdanning.

● Det vil bli satt opp prioritert venteliste ved hovedopptaket dersom ikke alle får plass.

§ 8. Åpningstider

● SFO har åpent innenfor en ramme fra kl 06.45/ 7.30-16.00-16.30. Dette tilpasses den enkelte

skole av rektor.

● Ferie avvikles i de 4 siste uker i juli måned. Fellesferien fastsettes av rektor, og skal være

klarlagt innen 1.mai.

● Når skolen har ferie, (vinterferie, høstferie o. l) gis de med halv plass rett til å benytte seg av

halve tilbudet.

● SFO holder stengt julaften og nyttårsaften. SFO holder også stengt helligdager, i romjulen og

den stille uken før påske.

● SFO har stengt 5 planleggingsdager i løpet av skoleåret.

§ 9. Betaling for opphold

● Kommunestyret fastsetter betalingssatsene gjennom årlige budsjettvedtak.

● Søskenmoderasjon innvilges: 50% for andre barn, tredje barn o.s.v. Første barn er det barnet

som er yngst.

● Det betales for 11 måneder der juli er betalingsfri måned.

● Mulighet til kjøp av enkeltdager på SFO kan gis ved spesielle tilfeller innenfor dagens ramme.

Forslag fra UDIR, høringsfrist 20.02.20. Evt hvis vedtak i Stortinget blir nedenstående gjeldende fra

01.08.20:

● Foreldrebetaling for barn på 1.-2. årstrinn skal maksimalt utgjøre seks prosent av

husholdningens samlede personinntekt etter skatteloven kapittel 12 og skattepliktige

kapitalinntekt.

● SFO for elever på 5.-7. årstrinn med særskilte behov skal være gratis for foreldrene.

§ 10. Oppsigelse og manglende betaling

● Oppsigelse av plass skjer med en måneds varsel regnet fra oppsigelsesdato. Oppsigelsesfrist

på en måned gjelder også ved endring av oppholdstid.

● Plassen kan ikke sies opp i tidsrommet 1.april-1. juli, med mindre barnet flytter til en annen

skole.

● Mislighold av avtale om SFO-plass, vil kunne resultere i oppsigelse.

● SFO plassen skal betales hver måned på tilsendt faktura, evt mislighold vil bli innkrevd i

henhold til kommunens rutiner.

● Restanse fra kommunal SFO eller barnehage må gjøres opp før ny plass kan tildeles i SFO.

§ 11. Leke- og oppholdsarealer

● SFO benytter det leke – og oppholdsareal som er godkjent til skolens formål.

Oppholdsarealene omfattes av de krav som stilles i opplæringslovens § 9a-8, og de krav som

settes til miljørettet helsevern for barn og unge.

§. 12. Informasjon og kontakt med foreldrene

● SFO skal holde jevnlig og god kontakt med foreldrene.

● Dersom forhold vedrørende SFO og det enkelte hjem ikke tas opp på skolens ordinære

foreldremøter/foreldresamtaler, skal SFO avholde minst ett foreldremøte i året. Fortrinnsvis

ved oppstart på høsten.

§ 13. Taushetsplikt og opplysningsplikt.

● For all virksomhet i SFO gjelder forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt.

Forvaltningsloven § 13.

● Personalet er pliktige av eget tiltak å gi opplysninger til barneverntjenesten og/eller

sosialtjenesten, jfr. Opplæringsloven §§ 15-3 og 15-4, samt Barnevernloven § 6-4.

§ 14. Internkontroll

● SFO er en del av skolens HMS-området, slik det er fastsatt i forskrift om internkontroll og

forskrift om Miljørettet helsevern i skoler og barnehager.

§ 15. Andre bestemmelser

● Endringer av forskrift gjøres av kommunestyret. Ved endringer av forskriften skal den ut på

høring.

● Barn i SFO er kollektivt ulykkesforsikret. I tillegg gjelder Folketrygdens regler for yrkesskader.

§ 16. Iverksetting

● Forskriften trer i kraft fra 01.08.2020 og erstatter tidligere vedtekter i Tysfjord (01.02.2010),

Ballangen (august 2013) og Narvik kommune (21.06.11).

● Vedtatt av Narvik kommunestyre 18.06.2020